Hans van Impelen: ook voor goede verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim is vervelend. Bedrijven moeten vaak allerlei maatregelen treffen om het gemis van een zieke medewerker op te lossen. Bij ziekteverzuim helpen wij u graag met het opzetten van een gedegen begeleidingstraject voor de zieke werknemer. U bent dus verzekerd van daadwerkelijke ondersteuning bij een verzuim. Ook als het onverwachts langer gaat duren dan de gebruikelijke paar dagen. Hans van Impelen verzorgt zonodig een concreet plan van aanpak, zodat de drempel voor reïntegratie zo laag mogelijk blijft.

 

Wat doet Hans van Impelen voor u?
o ziek-beter meldingen verwerken
o opstellen van een ziekteverzuimreglement
o ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratieadvies
o ziekteverzuim registreren en overzichten verstrekken
o terugdringen van onnodig verzuim
o optreden als casemanager
o conflictbemiddeling (voortkomend uit ziekmelding)

We houden de kosten zo laag mogelijk, ook voor de kleine ondernemer.
Laat Hans van Impelen ook optreden als casemanager. U bespaart kosten en krijgt daarvoor professionele begeleiding.

Wet Verbetering Poortwachter
Sinds enkele jaren is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Ondernemers hebben nu een veel grotere verantwoordelijkheid om er samen met hun zieke werknemer voor te zorgen dat deze weer snel op de werkplek terugkeert. Bent u al goed op de hoogte? Weet u wanneer de werknemer zich moet ziekmelden? En wanneer het tijd wordt om de Arbodienst in te schakelen? Wist u dat u een boete riskeert als u uw verplichtingen niet nakomt? Hans van Impelen P&O Adviesbureau informeert u over de nieuwe regelgeving en verzorgt voor u een adequate verzuimbegeleiding. We geven advies over het vinden van aangepast werk voor de zieke werknemer, wat wel en niet kan en we komen tot gerichte oplossingen voor de toekomst.